Změny DPH, vystavování faktury a zdanitelné plnění - trochu opáčko a trochu novinek

Dotazy a vaše zkušenosti pište do poradny. Malým příspěvkem pomůžete samoživitelkám (samoživitelům) na cestě za zlepšením jejich života formou poradenství, pomoci při vzdělávání a hledání zaměstnání. Děkujeme.

PORADNA 

účetní, daňové a mzdové řešení mnohdy zapeklitých případů

poradna se zaměřuje na rychlé vyřešení účetních, daňových i mzdových případů a to formou krátkého komentáře a odkaz na případný právní rámec. Detailní výklady s pracovním materiálem najdete ve VIP Klubu. 

Každý zaslaný dotaz bude nejpozději do 24 hodin. Publikován v této poradně a slouží pro všechny členy Klubu účetních.

Dotazy pokládejte co nejpřesněji tak, aby výsledek odpovědi byl relevantní řešení problematice. 

(Příjem ze sekce Poradna je financována nezisková část chytré účtárny - hlavně pak projekty pro začínající podnikatele a vybrané skupiny (maminky na MD, handicapovaní, domoškoly, výuka finanční gramotnosti pro potřebné).  V případě, že máte zájem podpořit tyto aktivity, žádáme vás o zaslání 300,- Kč a číslo účtu: 2400311288/2010, VS 2023, do textu uveďte DAR.

Děkujeme.

DOTAZY V PORADNĚ

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE - OD 1.10.2023 A CO NÁS ČEKÁ

Od 1. října 2023 došlo k řadě změn v zákoníku práce s tím, že nově je krom jiného upravena i dohoda o provedení práce. Přinášíme vám přehled nejdůležitějších novinek:

Povinnost rozvrhnout pracovní dobu: Zaměstnavatelé budou muset předem písemně stanovit pracovní dobu svých zaměstnanců a informovat je o ní alespoň 3 dny před začátkem práce. Toto pravidlo platí, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne jinak.

Nová pravidla pro odpočinek: Zaměstnavatelé budou muset zajistit, aby zaměstnanci měli přestávky na jídlo a odpočinek. Budou také povinni dodržovat minimální délku denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu. To platí i pro zaměstnance, kteří pracují v noci nebo jsou v pracovní pohotovosti.

Evidování pracovní doby: Zaměstnavatelé budou muset evidovat pracovní dobu zaměstnanců, kteří pracují na dohody o pracích mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), stejně jako u zaměstnanců v pracovním poměru.

Pracovní volno: Pokud zaměstnanci nemohou pracovat z důvodu překážek (např. lékařská návštěva, svatba, pohřeb) nebo kvůli obecnému zájmu (darování krve, tábory), budou mít nárok na pracovní volno, avšak bez náhrady odměny z dohody.

Limit odpracovaných hodin: Zaměstnanci mohou pracovat na dohodu o provedení práce až 300 hodin za kalendářní rok pro stejného zaměstnavatele, a to bez započítávání tzv. náhradních dob podle zákoníku práce. To znamená, že se započítává pouze skutečný čas práce, ne doba zameškaná z důvodu překážky v práci či čerpání dovolené.

Přechod na pracovní poměr: Zaměstnanec, který pracuje na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti po dobu delší než 180 dní v posledních 12 měsících, může požádat zaměstnavatele o práci v rámci pracovního poměru. Zaměstnavatel má povinnost na tuto žádost kvalifikovaně odpovědět.

Právo na odůvodnění výpovědi: Zaměstnanec má právo požádat zaměstnavatele o odůvodnění výpovědi do jednoho měsíce od jejího doručení, pokud má podezření, že byla výpověď udělena z důvodu, že se domáhal nebo využil zákonem daných práv (např. čerpal rodičovskou dovolenou).

Informace zaměstnancům: Zaměstnavatelé musí písemně informovat zaměstnance, se kterými je uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, o detailech práce, jako je popis práce, pracovní doba, odpočinek a další.

Výjezdy do zahraničí: Pokud jsou zaměstnanci vysláni pracovně do zahraničí, budou mít právo na konkrétní informace od zaměstnavatele.

Odměna za práci: Je-li uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti bude odměna stanovena podle nových pravidel, která budou platit obdobně jako odměny za práci ve svátek, v noci, ve ztížených podmínkách a o víkendu.

Práce na dálku: Při práci na dálku bude zaměstnavatel povinen sjednat se zaměstnancem podmínky týkající se náhrady nákladů.

VZOR DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE

Přepočtené stavy zaměstnanců pro OZP

ŘEŠENÍ ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ

ŘEŠENÍ DAŇOVÉ PROBLEMATIKY

ZATŘÍDĚNÍ MAJETKU - RŮZNÉ BUDOVY

PRACOVNĚ PRÁVNÍ PROBLEMATIKA